Bild på energideklarationens energiklasser.

Energideklaration

Namnlös

VARFÖR ENERGIDEKLARERA?

När en byggnad eller en andel i en byggnad säljs, skall den som äger byggnaden se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.
Lagen (SFS 2006:985) bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.
Alla EU-länder inför liknande lagar.

Energideklarationerna ger ett värde på energianvändningen,
som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt kommer såväl köpare som säljare att få en bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader.
Dessutom kan energideklarationen innehålla förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Dessa åtgärdsförslag ska vara kostnadseffektiva, dvs. de kommer att vara lönsamma för ägaren av huset att genomföra.

VILKA BYGGNADER GÄLLER DET?

Nya byggnader och i stort sett alla byggnader som säljs eller hyrs ut ska energideklareras. Dock med några undantag, dessa är främst:

 •  Byggnader mindre än 50 m2
 •  Fritidshus med högst två bostäder
 •  Byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde
 •  Byggnader för religiös verksamhet
 •  Industrianläggningar, verkstäder samt ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk

NÄR SKA DET GÖRAS?

Lagen om energideklaration kommer stegvis att omfatta olika typer av byggnader. Alla småhus som säljs måste deklareras fr o m 1 jan 2009. Energideklarationen är gilltig i 10 år och behöver alltså inte göras om under perioden.

VAD INNEHÅLLER EN ENERGIDEKLARATION?

I energideklarationen anges:

 • Byggnadens energiprestanda (kwh per kvadratmeter och år)
 • Om OVK (ventilationskontroll) är utförd
 • Om radonmätning är utförd
 • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
 • Referensvärden (vad liknande hus förbrukar)
 • Övrigt (förklaringar, speciella förhållanden)

VAD HÄNDER OM MAN INTE GÖR ENERGIDEKLARATIONEN?

Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.
Kommunen kan också utdöma vite.

VEM SKALL UTFÖRA ENERGIDEKLARATIONEN?

En energiexpert som är ansluten till ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsföretag.

Information:    www.boverket.se
Källor:                 www.energiradgivningen.se
                                www.regeringen.se

Byggrådet i väst