Bild på ritningar för bygglov.

Kontrollansvar

radgivning1

LÅNG ERFARENHET AV
KONTROLLANSVAR

För ett bygge är en kontrollansvarig en viktig roll i teamet. Den kontrollansvarige skall verka som byggherrens förlängda kunskapsarm och på så vis vara ett stöd och bollplank åt byggherren. En kontrollansvarig ska också tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Under byggets gång ska han eller hon även kontrollera att kontrollplanen följs. Den kontrollansvarige skall också medverka vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Dokumentation skall finnas med iakttagelse inför slutbesiktningen, noteringar kring sina byggplatsbesök samt ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som i sin tur blir ett underlag för slutbesked.

Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny Plan- och bygglag som för medborgaren skall uppfattas som enklare att förstå. Lagen ställde också krav på att ett ansökt bygglov skall få svar inom tio veckor samt att kontrollen av byggnaden skulle skärpas.

Vi på Byggrådet i Väst har lång erfarenhet inom byggbranschens olika faser, med bland annat stor erfarenhet från olika KA-uppdrag.

 

Byggrådet i väst